گیرنده GNSS رایمند مدل Raymax Pro 2023 – تیلت و رادیو (انتخابی)

Raymand Raymax Pro
0
از 0 رای

0دیدگاه

تحویل و آموزش رایگان در محل شما 09122018303

نمایش بیشتر- بستن
77,000,000 تومان
بروزرسانی قیمت: 24 اردیبهشت 1403
مرا اگاه کن


از طریق:
ثبت

نقد و بررسی

گیرنده GNSS رایمند مدل Raymax Pro 2023 – تیلت و رادیو (انتخابی)

فیلم بررسی جی پی اس رایمند مدل رایمکس پرو :

توجه: جی پی اس رایمند مدل رایمکس پرو در دو ســری مختلف با پردازنــده هــای کمپانــی Hemisphere و Unicore ارائه میشود. محصولات رایمند دانش بنیان و ایرانی است که علاوه بر قیمت مناسب و شرایط اقساطی خوب، دارای خدمات پس از فروش خوبی نیز است.

تیلت سنسور 60 درجه IMU :

تیلت سنسور استفاده شده در دستگاه رایمند از نسل چهارم است که قابلیت انحراف 60 درجه نسبت به قائم را دارد. برای مناسب شدن قیمت گیرنده، تیلت سنسور در این دستگاه به صورت انتخابی است و میتوانید هر زمان که خریدار نیاز داشت  دستگاه رل به شرکت ایران ژئو ارسال کند و دو روز کاری بعد دستگاه را با ماژول تیلت سنسور دریافت کنند.

 

رادیو داخلی مولتی پروتکل 2وات :

پشـتیبانی از نسـل سـوم ماهواره هـای بیدو و قابلیـت دریافـت و پـردازش سـیگنال از تمامـی منظومه هـا و ماهواره هـای موجــود، امــکان تعییــن موقعیــت دقیــق و صحیــح را بــا اعتمــاد و اطمینــان بـالا را در این گیرنده gps فراهـم میکنـد. سیسـتم پشـتیبان RTK ایـن گیرنـده باعـث میشـود در مواقـع قطعی هـای موقـت اینترنتـی و رادیویـی، گیرنـده موقعیـت Fix خـود را از دســت ندهــد و تــا زمــان برقــراری ارتبــاط دوبــاره، همچنــان بتــوان عملیــات نقشــه برداری را بــدون وقفــه و بــا دقــت مطلــوب ادامــه داد. باتــری داخلــی بــا کیفیـت و بـا عملکـرد ۱۳ تـا ۱۵ سـاعت، ایـن دسـتگاه را بـا ابعـاد کوچـک و وزن کــم یــک انتخــاب ایــده آل بــرای فعالیت هــای نقشــه برداری عمومــی و روزمــره نمــوده اســت.

آپشــنال یــا انتخابــی بــودن ماژول هــای رادیــوی UHF و تیلــت سنسـور IMU ،امـکان آپگریـد ایـن دسـتگاه را در هـر زمـان بـرای کاربـر فراهـم میســازد کــه بــا خریــد یــک محصــول بــا کیفیــت و اقتصــادی، بــر اســاس نیــاز خــود اقــدام بــه ارتقــاء دســتگاه نمایــد. پشــتیبانی از تمامــی سیســتم های GNSS توسـط گیرنـده رایمکـس، امـکان اسـتفاده از حداکثـر ماهواره هـای در زاویـه دیـد و انتخـاب آرایـش هندسـی مناسـبی از ماهواره هـا را بـا عـدد DOP بســیار پاییــن میســر ســاخته و باتوجــه بــه دریافــت مســتقیم تصحیحــات از طریــق مــودم ۴,۵G/LTE داخلــی خــود، دســتیابی بــه موقعیــت RTKFIX را در محیط هـای بـا پنجـره دیـد آسـمانی بسـته و پوشـش اینترنـت ضعیـف بـه حداکثــر میرســاند.

توضیحات تکمیلی

گیرنده GNSS رایمند مدل Raymax Pro 2023 – تیلت و رادیو (انتخابی)
مشخصات کلیدی
سازنده برد

انتخابی
همیسفیر
یونیکور

تعداد کانال

1408 کاناله
800 کاناله

نام نرم افزار

RaySurvey – اندروید

برداشت با لیزر

ندارد

رادیو داخلی

قابلیت اضافه شدن

پیاده سازی با واقعیت افزوده AR

ندارد

تیلت سنسور

ندارد

جنس بدنه

پلاستیک مستحکم

محصولات مرتبط